RESPONSABLE

 1. Identitat

Empresa: Elisabet Bach Oller NIF: 38.102.254V Dir. Postal: Balmes, 20 (08470) Sant Celoni Correu electrònic: info@elisabetbach.com

Dades de contacte del delegat a protecció de dades:

No es disposa de Delegat.

FINALITATS

 1. Descripció ampliada de la finalitat / s del tractament:

Tractarem les seves dades per a la prestació dels serveis enunciats en la pàgina web. A títol enunciatiu: assessorament estratègic, assessorament economicofinancer.

CONSERVACIÓ

 1. Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Seran conservats d’acord amb els terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DECISIONS

 1. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les dades.

LEGITIMACIÓ

 1. Legitimació per execució d’un contracte:

A causa de que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació pre-contractual.

Com que la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l’esmentat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

 1. Durant el període de durada del tractament, Elisabet Bach Oller no realitzarà cap cessió, llevat obligació legal, ni tampoc cap transferència per a fins comercials.

En el cas que es contractin els serveis d’Elisabet Bach Oller, el Client reconeix i legitima que Elisabet Bach Oller pot subcontractar a les persones físiques o jurídiques que consideri necessàries per a la prestació del servei al Client. Així mateix, el client consent expressament la cessió de dades a aquestes persones físiques o jurídiques per a la prestació del servei contractat.

DRETS

 1. L’interessat pot exercir els següents drets:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat està tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit a l’Elisabet Bach Oller, C. Balmes, 20, Sant Celoni (08470). També pot enviar un correu electrònic a: info@elisabetbach.com.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

Procedència de les dades

Les dades personals que tractem en Elisabet Bach Oller procedeixen directament de vostè:

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Codis o claus d’identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.